fbpx

Odos terapija

Apie paslaugas

Aknę reguliuojanti terapija

Procedūra, kuri kovoja su aknės simptomais ir reguliuoja padidėjusį sebumo išsiskyrimą naudodama specialius ingredientus, skirtus spuoguotai, į aknę linkusiai ir riebiai odai.

Profesionali kosmetinė veido procedūra, kuri reguliuoja spuogų simptomus epidermyje ir subalansuoja jo riebumą. Ji veikia antibakteriškai, sutraukia poras, drėkina ir regeneruoja epidermį. Ši procedūra pagrįsta kosmetikos produktų, kurių sudėtyje yra didelės koncentracijos ingredientų, reguliuojančių riebalų išsiskyrimą, veikimu kartu su specializuota šveitimo ir ląstelių stimuliavimo sistema.

Siūlomas pritaikymas: 8-12 kartų, atsižvelgiant į odos būklę. Šį protokolą galima derinti su kitomis odos valymo procedūromis. Jį taip pat galima taikyti vieną kartą aknės prevencijai arba sistemingai spuogų ir į aknę linkusios odos priežiūrai.

Procedūra, kuri kovoja su aknės simptomais ir reguliuoja padidėjusį sebumo išsiskyrimą naudodama specialius ingredientus, skirtus spuoguotai, į aknę linkusiai ir riebiai odai.

Profesionali kosmetinė veido procedūra, kuri reguliuoja spuogų simptomus epidermyje ir subalansuoja jo riebumą. Ji veikia antibakteriškai, sutraukia poras, drėkina ir regeneruoja epidermį. Ši procedūra pagrįsta kosmetikos produktų, kurių sudėtyje yra didelės koncentracijos ingredientų, reguliuojančių riebalų išsiskyrimą, veikimu kartu su specializuota šveitimo ir ląstelių stimuliavimo sistema. 

Siūlomas pritaikymas: 8-12 kartų, atsižvelgiant į odos būklę. Šį protokolą galima derinti su kitomis odos valymo procedūromis. Jį taip pat galima taikyti vieną kartą aknės prevencijai arba sistemingai spuogų ir į aknę linkusios odos priežiūrai.

Seanso trukmė: trukmė 40 min. 

Kartojimas: 2 kartus per savaitę.

Priežiūra: kartą per mėnesį.

Visiems odos tipams skirta procediira su bijiinq ekstraktu, retinoidais ir vitaminu C, kuri padidina odos svytejim<J ir sumaiina pigmentacij<J bei suteikia vienod<) odos atspalvi, Profesionali kosmetine veido proccdOra, kurios nKtu laisomi odm spalnis pakitimai ir senatvines dcmes, sutcikiama vienodo spalvinio tono ir gyvybinsunw odai. Si procedura pagrjsta kosmetikos produktL), kuriL) sudctyje yra dideles koncentracijos sviesinanciL) ingredienlL), antioksidantL), retinoidt), veikimu kartu su spccializuota sveitimo ir l,j sleliL) slinrnliavimo sistema. Rekomenduojamas seanst) kiekis: rckomenduojama nc maziau kaip l O kartq, atsizvelgiant i odos
biil<lt;' , Si protokoh) galima derinti su kitais sviesinimo protokolais.
Seansq trukme: -15-50 min.
Seansus kartoti: 2 kartus 􀅷1er savaili;>
Palaikomosios proccdflros: kart,) per m􀀺nesj

Procedūra su bijūnais ir vitaminu C, skirta visų tipų odai, mažina ir atkuria odos spalvą. Profesionali kosmetinė veido procedūra, kuri pašalina hiperpigmentaciją, dėmeles ir tamsias dėmes, suteikdama vienodą odos spalvos toną ir švytėjimą. Ši procedūra pagrįsta kosmetikos produktų, kurių sudėtyje yra didelės koncentracijos šviesinančių ir antioksidacinių sudedamųjų dalių, veikimu sinergijoje su specializuota šveitimo ir ląstelių stimuliavimo sistema.

Siūlomas pritaikymas: bent 10 kartų, atsižvelgiant į odos būklę. Procedūrą galima derinti su kitomis odos šviesinimo procedūromis.

Sesijos trukmė: 50-55 min. 

Kartojimas: 2 kartus per savaitę

Priežiūra: kartą per mėnesį

Raminanti procedūra, reguliuojanti odos jautrumą, su sudirgintai ir jautriai odai skirtu specialių ingredientų kokteiliu. 

Profesionali kosmetikos procedūra jautriai, sudirgusiai ir kuperozės pažeistai odai. Ji mažina odos paraudimą ir stiprina jos apsaugą nuo dirgiklių. Kartu drėkina odą, stiprina ir saugo odos barjerą. Ši procedūra pagrįsta kosmetikos produktų, kurių sudėtyje yra didelės koncentracijos ingredientų, reguliuojančių jautrumą ir raminančių odą, veikimu sinergijoje su specialia šveitimo ir ląstelių stimuliavimo sistema.

Siūlomas pritaikymas: 4-8, atsižvelgiant į odos būklę. Ši procedūra taip pat gali būti taikoma vieną kartą profilaktiškai arba sistemiškai odos jautrumui reguliuoti.

Sesijos trukmė: 40 min. 

Kartojimas: 2 kartus per savaitę

Priežiūra: kartą per mėnesį

Jvlaitinamoji procedi"ira, gerinanti odos isvaizd<} ir stiprinanti natfrrali,} odos atsinaujinimo
funkcij,i, su juodaisiais ir raudonaisiais ikrais ir !13, 06, skirta visq tipt) odai. Profesionali lzosmctine procedC1rn, maitinanti ir gerinanti rauksliq ir nuovargio pozymi4 turincios
odos teksti:1rq. Suteikia spindesio ir gyvybingumo hrand;i,iai ir pavargusL1i odai, drckina odq ir kartu stiprina jus natC1rali,) atsinaujinimo funkcijq bei struktC1r+ Si prncedC1rn pagrista kosmetikos produktq, kuril) suddyjc yra didcles koncentracijos ikn), vitamino Cir augimo laktoriL) (Biophicenta), veikimu ,inergijoJe st:1 specialiwota sveitimo ir lqstelit) stimuliavimo sistema. Rekomenduojamas seansL) kiekis: 8-10 procedCm), atsizvelgiant i odos bt1kl<:-Procedtirc) laip pat
􀆓alim-i taikyti vicn􀆝 kart-) profilaktiskai arba sistemingai odos senejim,i stnbdanciai pridiCirai.
ScanStJ trnkmc: -10--15 min.
Scans us kartoti: 2 kart us per savail􀀴
Palaikomosios procedt1ros: kart:/ per mcnesi

Profesionali giluminio valymo proced(1ra spuoguotai ir jakn􀁻inkusiai odai, riebalq pertekliui ir nesvarumams valyti. Profesionalus kosmetinis giluminis veido valymas, specialiai taikomas spuoguotai, i alrni, linkusiai ir problemiskai odai, kurio mctu derinami speci:dizuoti pon1 valymo bf1dai ir kosmetikos produktai, pasi;,.ymintys valomuoju ir raminamuoju poveikiu. Si procedura ma;,.ina padidejusi􀄧 rieball) sekrecijq, reguliuoja rieball) gamyh,) ir sutraukia poras. Rekomenduojamas seanstJ kiekis: si proced(1ra laikoma atsizvelgiant i aknes ir riebios odos bt:1kli;.
SeanSt! trulone: 70-90 min.

Procedūra, atkurianti odos drėgmę ir apsauganti odos barjerą, tinka normaliai, dehidratuotai ir sausai odai.

Profesionali kosmetinė veido procedūra, kuri atkuria dehidratuotos odos drėgmę, apsaugo odos barjerą, pagerina odos netobulumų išvaizdą ir pagerina jos struktūrą. Ši procedūra pagrįsta kosmetikos produktų, kurių sudėtyje yra didelės koncentracijos hialurono rūgšties, keramidų ir vitamino C (AA2G), veikimu sinergijoje su specializuota šveitimo ir ląstelių stimuliavimo sistema.

Siūlomas pritaikymas: 1-10, atsižvelgiant į odos būklę. Šią procedūrą taip pat galima taikyti vienkartinai, siekiant išvengti dehidratacijos, sistemingai - drėkinančiai odos priežiūrai.

Sesijos trukmė: 55-60 minučių 

Kartojimas: 2 kartus per savaitę 

Priežiūra: kartą per mėnesį

Akimirksniu stangrinanti veido procediira su Tensea Lift i\farine Extract, skirta viSt/ tipq odai. Profesiona!i kosrnctine vcido procedura, suteikianti tiesiogini ir intensyVL) pakelimo efekt<). Ant epidcrrnio sukuria plo1i,1 p!eve!c;, kuri i!;lieka iki 6 va!andL), knrtu suteikdama drekinimo ir svytejimo. Si proccdCira pagrista kosmctikos produktq, kmiL) sudetyje yra !abai koncentruota 90 % Tensea Lift, laip pat antioksiduojancit) ir sviesinanciq ingredientL), veikimu. Rckomenduojamas seansq kiekis: siq procedCtr<) ga!ima taikyti vienq kart<), kad bCttl) pasiektas
momentinis ,,liftingo" efektas, arba derinti su kitomis od,) pakelianciomis procedi'1romis.
Seanst) trukme: 40 min.
Palaikomosios proceduros: iki 2 kartt) per savaiti;

Scncjim,J stabdanti procedi"ira, skirta akimirksniu pakelti od:}, su baltymt! kokteiliu, tinka Yis4 tipq odai. Profesionali kosmetint' veidn procedi"1ra, stipriai 􀂔langrinanti odq, suleikianli momentini pakelimo el°ekt,) ir gerinanti jos struktC1rQ. Be lo, islaiko diddi kolageno ir clastino kicki, lygina rauksles ir suteikia skaistumo. Si proccdC1ra pagrjsta kosmetikns produklt), kurit) sudetyje yra dideles koncentracijos baltyml) ir stangrinanll)jl) mcdziagl), veikimu kartu su specialia sveitimo ir b)stelit! stimuliavimo sistema. Rekomenduojamas seansq kiekis: 4- IO procedOn), atsizvelgianl i odos bCtklt;. Siq procedurq taip pat galima taikyti vien,1 kartq elastingumui p,,didinti arha sislemingai, siekiant odos pakelimo efekto. Seans11 trukme: 45-50 min.
Seansus kartoti: 2 kartus per savait<;>
Palaikomosios procediiros: kart,) per rnenesj

Užsiregistruokite procedūrai

Shopping Basket

Užsiregistruokite procedūrai